Disclaimer

Juridische informatie

Eigendomsclausule
Welkom op de website van het MIAT, Minnemeers 9, 9000 Gent.
Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Clausule intellectuele eigendomsrechten 

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan het MIAT of aan derden. Ze mogen niet gereproduceerd worden zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van het MIAT. De materialen op deze site mogen slechts voor eigen en niet-commercieel gebruik weergegeven en afgedrukt worden.
 

Clausule beperking van aansprakelijkheid

De inhoud van de site (links en deze juridische informatie inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Het MIAT geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.
Het MIAT kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.
 

Clausule inzake privacy, veiligheidsmaatregelen, controle- en inzagerecht.

Het MIAT verbindt zich ertoe om naar best vermogen de bescherming van de persoonsgegevens te waarborgen via technische veiligheidsvoorschriften en een adequaat veiligheidsbeleid naar haar medewerkers toe.
Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. In dit geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de verwerking van persoonsgegevens. De gebruiker kan zich, gratis en op aanvraag, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot het MIAT. De gebruiker beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan het MIAT gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u vervolgens ook vragen om gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Clausule koppeling naar andere websites. 

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden of van haar partners, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Het MIAT verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Alle opmerkingen in verband met deze algemene voorwaarden dienen gericht te worden aan het MIAT.
Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement waar de maatschappelijke zetel van het MIAT gevestigd is, bevoegd.
 

Algemene verkoopsvoorwaarden van MIAT

Deze verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van goederen op de website MIAT: een publicatie of ander product bestellen of een abonnement aanvragen houdt in dat u de toepassing van deze voorwaarden aanvaardt. Van deze voorwaarden kan slechts op bepaalde punten schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

Wijze van bestelling of inschrijving

Bestelling van goederen en diensten gebeurt uitsluitend via de formulieren of modules op website MIAT die bestemd zijn voor de bestelling van publicaties of abonnementen, of de inschrijvingen voor (betalende) activiteiten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Via de verzending van deze bestelformulieren gaat u akkoord met deze voorwaarden, en is uw bestelling definitief.

Prijzen en betaling

De vermelde prijzen voor de aangeboden goederen en diensten zijn in euro, inclusief 21% BTW en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Prijzen zijn ook onder voorbehoud van eventuele tikfouten of informaticafouten.

U ontvangt een factuur van MIAT of VIAT vzw (vriendenvereniging van MIAT) voor het volledige bedrag van de bestelling op het opgegeven facturatieadres. Indien u tegen de vervaldag (na 30 dagen) de factuur niet heeft betaald, ontvangt u een schriftelijke aanmaning met een betalingstermijn van 8 dagen. Bij gebrek aan betaling op deze laatste vervaldag ontvangt u een laatste aanmaning via een aangetekend schrijven. MIAT houdt zich het recht voor om een schadevergoeding van 25 EUR te vorderen voor de administratieve kosten van dit aangetekend schrijven. Indien u uw factuur verloren heeft, kan u gratis een kopie ontvangen.

Klachten i.v.m. de facturen van MIAT of VIAT vzw (vriendenvereniging van MIAT) moeten ingediend worden binnen de 15 dagen na de factuurdatum, anders wordt de factuur beschouwd als geldig en betaalbaar binnen de 30 dagen.

Levering van bestelde goederen

Levering van de bestelde goederen wordt enkel gegarandeerd indien het nog in voorraad is. MIAT of VIAT vzw (vriendenvereniging van MIAT) doet zijn uiterste best om ervoor te zorgen dat u uw bestelling tijdig ontvangt. De plaats van levering is deze die u aangaf op uw bestelling (leveringsadres).

Verlies of beschadiging van bestelde goederen

Conform de wet op de Handelspraktijken valt verlies of beschadiging van de bestelde goederen ten laste van de verkoper. Indien het product dat u ontvangt niet het product was dat u bestelde, of indien het beschadigd aankomt, moet u het terugsturen binnen de 7 dagen die volgen op de ontvangst. Indien u de bestelling reeds betaald zou hebben zal MIAT of VIAT vzw (vriendenvereniging van MIAT) het bedrag van uw bestelling en de verzendingskosten retour terugbetalen, of het product omruilen, zodra wij de geretourneerde producten in goede staat hebben ontvangen.

Indien u uw bestelling niet heeft ontvangen (de goederen zijn verloren gegaan tijdens transport) kan u dat binnen een termijn van uiterlijk 1 maand na de bevestiging van de bestelling schriftelijk melden bij :publiekswerking.miat@gent.be

Uw recht om van de aankoop van goederen af te zien 

De Belgische wet op de handelspraktijken en de informatie en de bescherming van de consument van 14 juli 1991, laat de aankoper toe binnen de 7 werkdagen na ontvangst van het product de verkoper te informeren dat hij/zij van de aankoop afziet. Indien u een product wenst terug te sturen omdat u van mening veranderde, kan u dit doen binnen de 7 dagen die volgen op de ontvangst. Indien u de bestelling reeds betaald zou hebben zal MIAT of VIAT vzw (vriendenvereniging van MIAT) het bedrag van uw bestelling terugbetalen zodra wij de geretourneerde artikels in goede staat hebben ontvangen (met ongeopende verpakking, indien van toepassing). U zal zelf de verzendingskosten moeten betalen om het product terug te sturen.


Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Gent.

MIAT behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik de gebruiksvoorwaarden te wijzigen.