Missie & Visie

vooraanzicht MIAT

Missie

Het MIAT is hét referentiemuseum over industrie, arbeid en textiel en hét aanspreekpunt voor roerend en immaterieel industrieel erfgoed in Vlaanderen.

Zowel het verleden, het heden als de toekomst krijgen hier een plaats. Het kenniscentrum MIAT FACTory slaat een brug tussen de wetenschappelijke collectie en de brede (inter)nationale erfgoedgemeenschap.

Het MIAT draagt haar passie voor industrieel erfgoed uit, zowel binnen als buiten de museummuren, en vergroot de appreciatie, verwondering, zorg en liefde voor dit bijzondere erfgoed bij een breed publiek.

Visie

Het MIAT heeft een historische collectie met internationale allure. Industriële relicten over de productie, reproductie en distributie vanaf de late 18de eeuw vertellen het verhaal van de industriële samenleving. Bij de opbouw van haar collectie doet het MIAT aan SLIM collectioneren. Het letterwoord SLIM staat voor een aantal basiswaarden die gekoppeld zijn aan het verzamelbeleid:

  • S: samenwerking, sectoroverleg
  • L: levendig, laagdrempelig
  • I: innovatief, immaterieel, internationaal
  • M: mobiel (collectiemobiliteit), multicultureel

Met een innovatief en dynamisch collectiebeleid verzamelt het MIAT zowel het verleden, het heden als de toekomst. Door (inter)nationale samenwerkingen aan te gaan, verwerft het museum voortdurend nieuwe kennis en deelt het haar expertise met andere spelers binnen de brede culturele erfgoedgemeenschap. Digitalisering draagt bij tot een actieve ontsluiting van de collectie. Het kenniscentrum MIAT FACTory is de draaischijf tussen de collectie en het brede publiek. Het staat in voor het duurzaam borgen en delen van kennis en expertise.

Het MIAT is een museum dat dicht bij de mensen staat. Via een aantrekkelijke museumbeleving presenteert het MIAT de geschiedenis op een laagdrempelige manier en voor een divers publiek. Scholen, in het bijzonder het beroeps- en technisch onderwijs, gezinnen en multiculturele groepen krijgen extra aandacht. Het MIAT hecht belang aan de zorg voor vrijwilligers en samenwerking met allerlei actoren. Het heeft oog voor een actieve publieksontsluiting en creatieve erfgoededucatie. Het daagt haar bezoekers uit om te participeren in het museumverhaal.

Beleidsperiode 2014 -2018

Op 1 april 2013 diende het MIAT een aanvraag in voor een werkingssubsidie. De beoordelingscommissie keurde dit goed voor de beleidsperiode 2014 -2018. Ze nam de beslissing om het museum een jaarlijkse werkingssubsidie toe te kennen van € 349.000. In onderstaande pdf lees je het volledige advies van de beoordelingscommissie. Deze infografiek toont je de krachtlijnen van het beleidsplan.